Ga naar content
Auto-chiptuning Online aanvragen

Algemene Voorwaarden Auto-chiptuning

Gevestigd te Harderwijk

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en elke levering van zaken aan en verrichting van diensten ten behoeve van derden (hierna wederpartij) door onze firma. Partijen verklaren dat deze voorwaarden ook op reeds eerder gesloten en nog te sluiten overeenkomsten van toepassing zijn.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voorzover zij door ons (hierna verkoper en of dienstverlener) schriftelijk zijn bevestigd. Door de wederpartij gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing behoudens uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door ons.
 3. Wij hebben steeds het recht deze voorwaarden te wijzigen. Een wijziging kan door ons ook van toepassing worden verklaard op overeenkomsten voor die wijziging gesloten indien en voorzover die wijziging de rechten die aan cliënten aan de betreffende overeenkomst(en) kunnen ontlenen niet beperkt en wij cliënten hiervan schriftelijk op de hoogte hebben gesteld. Een wijziging kan worden beperkt tot een of meer bepaalde (categorieën) van overeenkomsten. Wij zullen bij de uitvoering van de gesloten overeenkomsten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en daarbij naar beste vermogen met de belangen van onze cliënten rekening houden.

Artikel 1a:

 1. Indien de wederpartij handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zijn de afdelingen 1-7 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek niet op overeenkomsten met verkoper van toepassing. Vervoer van goederen geschiedt dan in ieder geval voor risico van de koper tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen terwijl koper aan het te leveren product geen andere eisen kan stellen dan de door de verkoper opgegeven eigenschappen.
 2. Indien een natuurlijk persoon of rechtspersoon met ons een overeenkomst aangaat als vertegenwoordiger van een derde, zijn deze persoon en de vertegenwoordigde naast elkaar hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste nakoming van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.
 3. Indien een natuurlijk persoon of een rechtspersoon met ons een overeenkomst aangaat, terwijl de overeenkomst mede strekt ten behoeve van een derde, dan is deze natuurlijke of rechtspersoon naast de derde hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste nakoming van de overeenkomst indien zij bevoegd is dan wel de schijn heeft gewekt bevoegd te zijn die derde te verbinden.

Artikel 2: Aanbiedingen.

 1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven op welke wijze en door wie van ons bedrijf en/of waar dan ook zijn steeds vrijblijvend gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties. Afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten en verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch voor ons niet strikt bindend. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar, terwijl in geval van tussentijdse modelwijzigingen wij gerechtigd zijn gewijzigde modellen te leveren. Eveneens zijn wij gerechtigd, zonder voorkennis of medeweten van cliënt, technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in door ons verkochte goederen of bij ons ter reparatie/bewerking  aangeboden zaken.
 2. Voorzover er door ons diensten worden aangeboden en er terzake een overeenkomst wordt gesloten, kan er nimmer anders ontstaan zijn dan een zijdens ons aangegeven inspanningsverplichting.

Artikel 3: Overeenkomsten.

 1. Een overeenkomst komt met verkoper pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door verkoper. Deze aanvaarding blijkt hetzij uit de schriftelijke bevestiging daarvan aan wederpartij, hetzij uit het feit dat verkoper uitvoering geeft aan de overeenkomst.
 2. Verkoper is gerechtigd een opdracht zonder opgave van redenen niet aan te nemen en is niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade.
 3. Wijzigingen in de overeenkomst gelden pas nadat zij uitdrukkelijk schriftelijk door verkoper zijn bevestigd. Eventuele daardoor optredende vertraging in de levering komt voor rekening en risico van wederpartij.
 1. Alle namens ons aangegane overeenkomsten, wijzigingen daaronder begrepen, worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van schriftelijke goedkeuring door een daartoe in ons bedrijf bevoegd persoon.

Artikel 4: Prijzen.

 1. Alle opgegeven en/of overeengekomen prijzen zijn vrijblijvend, inclusief B.T.W. en gelden uitsluitend voor levering af bedrijf verkoper.
 2. Levering vindt steeds plaats tegen de op de dag van feitelijke levering geldende prijzen. Prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- of importeursprijzen en in valutakoersen, mogen te allen tijde worden doorberekend. De cliënt heeft, nadat wij de cliënt schriftelijk van deze prijswijziging op de hoogte hebben gesteld niet het recht om reden van de prijswijziging de overeenkomst te ontbinden. Mocht zulks wel het geval zijn en de ontbinding met recht worden ingeroepen, zal daaruit voor ons geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeien. Wijziging in belasting, accijnzen en overige door de overheid op te leggen heffingen worden te allen tijde doorberekend, ook terzake van voor de inwerkingtreding hiervan gedane aanbiedingen en/of tot stand gekomen overeenkomsten, zonder dat cliënt het recht heeft de overeenkomst te ontbinden.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn montage- (daaronder begrepen de kosten die verkoper moet maken teneinde haar eigen werkzaamheden naar behoren te verrichten) service- en transportkosten en omzetbelasting niet in de prijs inbegrepen en heeft verkoper het recht deze afzonderlijk aan de cliënt door te berekenen tegen de daarvoor op het moment van uitvoering geldende tarieven.

Artikel 5: Eigendommen van wederpartij.

 1. Wederpartij dient zelf voor verzekering tegen onder andere risico's van brand, diefstal, transportschade van alle aan verkoper ter beschikking gestelde materialen zorg te dragen.

Artikel 6: Leveringen.

Wij maken verschil tussen leveringen aan zakelijke klanten en aan consumenten. Een consument is 'een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf'. U bent dus uitsluitend 'consument' als u privé spullen koopt voor uw hobby of voor het huishouden. Zodra u spullen koopt om uw geld mee te verdienen bent u geen 'consument' meer.

 1. In geval van levering aan een zakelijke klant: Ook indien verkoper voor transport zorgdraagt, komt het risico van verlies, diefstal of beschadiging tijdens het vervoer voor risico van wederpartij.
 2. Levertijden gelden slechts bij benadering en gelden nimmer als fatale termijn. Vervroegde aflevering is te allen tijde toegestaan. Een levertijd vangt eerst aan nadat een overeengekomen vooruitbetaling door ons is ontvangen en door ons zijn ontvangen alle door de koper aan te leveren gegevens en of materialen.
 1. Indien een aangegeven levertijd anders dan door aan een cliënt toe te rekenen omstandigheid door ons is overschreden, is cliënt bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien wij na verloop van deze levertijd ontvangen schriftelijke ingebrekestelling niet alsnog binnen acht weken aan onze verplichting voldoen. Cliënt is gehouden onze schade te vergoedden, tenzij de niet nakoming die tot de ontbinding leidt aan opzet of bewuste roekeloosheid door ons te wijten is. In afwijking van het hiervoor bepaalde zal bij vertraging in de aflevering van zaken aan cliënten, niet zijnde natuurlijke personen, die handelen in de uitoefening van hun beroep en bedrijf, geen ontbinding van de overeenkomst plaats kunnen vinden.
 2. Vanaf het tijdstip dat cliënt is meegedeeld dat de zaak voor aflevering gereed staat, is de zaak voor rekening en risico van de cliënt. Indien de zaak niet binnen acht dagen door de cliënt is afgehaald, zijn wij gerechtigd bewaarloon te berekenen conform het in ons bedrijf geldende tarief. Cliënt heeft, nadat de goederen voor levering worden aangeboden, een afnameverplichting.
 3. Vervangen onderdelen worden alleen aan de cliënt afgedragen indien zulks bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen. In andere gevallen worden deze onderdelen aan ons om niet in eigendom overgedragen.
 4. Het risico van door ons ter reparatie of anderszins onder ons beheer aanvaarde zaken blijft, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid door ons, bij cliënt.
 5. Indien een levering voor verzending in aanmerking komt, zijn de transportkosten voor cliënt.
 6. Meerdere of mindere hoeveelheid wordt tegen de eenheidsprijs doorberekend.

Artikel 7: Reclames.

 1. Reclamering terzake van zichtbare gebreken dient direct na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 dagen na de feitelijke overdracht van de zaak te geschieden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak zijdens cliënt.
 2. Reclamering terzake van niet zichtbare gebreken dient direct na ontdekking doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat het gebrek is geconstateerd te geschieden. Bij overschrijding van de genoemde termijn vervalt elke aanspraak tegen verkoper terzake de betreffende gebreken.
 3. Bij mondelinge overeenkomsten berust het risico van vergissingen uitsluitend bij cliënt.
 4. Retour gezonden goederen worden niet aangenomen, tenzij vooraf schriftelijk door ons geaccordeerd. Zij dienen franco te worden verzonden en deugdelijk te worden verpakt.
 5. Klachten over facturen dienen binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.
 6. Wederpartij verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijn en wijze heeft gereclameerd en indien hij verkoper niet de gelegenheid heeft geboden gebreken/klachten te onderzoeken/herstellen.
 7. Wederpartij die het geleverde niet binnen 5 dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft gecontroleerd, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden. Aan die termijn van 5 dagen zal wederpartij niet worden gehouden indien die termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft. Wederpartij zal in geen geval enige aanspraak tegen verkoper kunnen doen gelden nadat wederpartij een gedeelte van het geleverde ofwel in gebruik heeft genomen, be- of verwerkt, respectievelijk heeft doen in gebruik nemen, be- of verwerken, ofwel aan derden heeft doorgeleverd.
 8. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen één jaar na de tijdige reclame, op straffe van verval, aanhangig te worden gemaakt.

Artikel 8: Garantie.

 1. Op alle geleverde goederen wordt garantie gegeven indien er voor zover verkoper zelf jegens haar leveranciers aanspraak kan maken op garantie. Door ons geleverde zaken worden gegarandeerd tot een termijn van maximaal drie maanden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen
 2. Voor wat betreft de garantie op door verkoper geleverde zaken c.q. verrichtte werkzaamheden, wordt de garantietermijn op de factuur vermeld. De factuur geldt als garantiebewijs.
 3. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
 • de niet-inachtneming door wederpartij van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel gebruik, anders dan het voorziene normale gebruik;
 • normale slijtage;
 • reparatie of werkzaamheden van welke aard dan ook zonder toestemming van verkoper door wederpartij of derden gepleegd;
 • de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
 • zonder overleg met verkoper aangewende gebruikte (hulp-)materialen respectievelijk zaken;
 • materialen of zaken, werkwijzen en constructies, voorzover zonder uitdrukkelijke instructie van verkoper toegepast, alsmede van door of namens de wederpartij aangeleverde materialen en zaken;
 • de door verkoper van derden betrokken onderdelen, voorzover de derde geen garantie aan verkoper heeft verstrekt.
 1. Wederpartij is, onverminderd het bepaalde in art. 7, lid 4 van deze voorwaarden, gehouden om, in geval van retournering van goederen naar verkoper, die goederen in dezelfde emballage (welke onbeschadigd dient te zijn) te retourneren, bij gebreke waarvan verkoper aan wederpartij kosten in rekening zal brengen ten bedrage van 10% van de aanschafwaarde van de goederen met een minimum van 35 euro. Verkoper adviseert wederpartij dan ook de verpakking zorgvuldig te bewaren, ten minste voor de periode dat de garantie op de hardware loopt. Zie daarvoor de factuur.
 2. Garantie voor geleverde goederen en/of verrichte diensten, strekt zich niet verder uit dan tot het herstellen van de geleverde goederen of het gratis leveren van nieuwe onderdelen, één en ander ter beoordeling van verkoper. Gevolgschade, in en/of uitbouwvergoeding zijn niet op verkoper te verhalen.
 3. Indien wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met verkoper gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is verkoper met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie, hoe dan ook genaamd, gehouden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid.

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor de ondeugdelijkheid van de door ons geleverde zaken en of diensten veroorzaakte directe schade of voor directe schade verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, behoudens het geval dat de schade valt onder de garantie als hiervoor bedoeld, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van ons. Wij verplichten ons een aansprakelijkheidsverzekering te sluiten met voor onze branche niet ongebruikelijke (ter onzer beoordeling) voorwaarden. Door de garantie als hiervoor vermeld worden de dwingendrechtelijke rechten (waaronder de rechten ingevolge Boek 7 van het Burgerlijk wetboek dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt) die een cliënt, die een natuurlijk persoon is en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, uit dien hoofde, onverlet gelaten.
 2. Wij zijn enkel aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie indien en voorzover deze schade door onze aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd onder de verzekering. Hetzelfde geldt voor als gevolgschade te kwalificeren letsel- en/of overlijdensschade, tenzij  voor de betreffende schade onzerzijds productaansprakelijkheid zou bestaan, als geregeld in 6.3 van het Burgerlijk Wetboek dan wel in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens ons.
 3. In alle gevallen en onverminderd het hiervoor bepaalde is onze aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het bedrag van de oorspronkelijke factuurwaarde, dan wel het bedrag dat door de door ons gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.
 4. Wederpartij vrijwaart verkoper en haar ondergeschikten voor aanspraken van derden terzake van schade, welke is veroorzaakt door het gebruik van door verkoper (op)geleverde diensten en producten. Verkoper is niet aansprakelijk voor kosten en schade die zijn ontstaan door toedoen of nalaten van wederpartij of door wederpartij, bij het project betrokken, derden.
 5. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe hetzij voor indirecte schade, kosten en interesten, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.

Artikel 10: Overmacht.

 1. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers van verkoper, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van overheidsbevel of wetsvoorschrift, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van schuld of opzet van bij verkoper in dienst zijnde personen of personen van wiens dienst verkoper gebruik maakt, oorlog, oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, brand of andere vernietigingen in het bedrijf van verkoper, geheel of gedeeltelijke staking van het vervoersapparaat en breuk in de machines en/of gereedschappen van verkoper of andere storingen in het bedrijf van verkoper of in het bedrijf van haar leveranciers.
 2. In geval van overmacht, ook al was de overmacht opleverende omstandigheid ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst (te) voorzien, waardoor verkoper tijdelijk niet in staat is de overeenkomst na te komen, is verkoper gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat verkoper in dat geval tot enige schadevergoeding of boete jegens wederpartij gehouden zal zijn. Wederpartij is dan niet gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien de overmacht 6 maanden heeft geduurd of indien vaststaat dat de overmacht langer dan 6 maanden zal duren, kunnen beide partijen de overeenkomst tussentijds beëindigen zonder inachtneming van enigerlei opzegtermijn.
 4. Indien verkoper bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd de verrichte werkzaamheden c.q. geleverde zaken afzonderlijk en tussentijds te factureren en dient opdrachtgever deze facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11: Betaling.

 1. De schulden van onze kopers/opdrachtgevers aan ons worden beschouwd als brengschulden.
 2. Levering geschiedt tegen contante betaling of onder rembours.
 3. Indien door verkoper wordt ingestemd met levering op factuur, dient betaling daarvan binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn geschied, zonder aftrek, korting en/of verrekening.
 4. Verkoper is, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd om alvorens zaken te leveren/werkzaamheden aan te vangen zekerheid voor betaling te verlangen dan wel de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien deze zekerheid niet wordt/kan worden gegeven.
 5. Alle door verkoper terzake het niet nakomen door wederpartij van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden gemaakte kosten, waaronder buitengerechtelijke kosten, proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, komen ten laste van wederpartij, met uitzondering van proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand indien verkoper als verliezende partij in de kosten veroordeeld wordt. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, en bedragen tenminste 250 euro.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang.

 1. Alle door verkoper te leveren en geleverde zaken blijven haar eigendom totdat wederpartij aan al zijn verplichtingen tegenover verkoper terzake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties terzake door verkoper verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede terzake de vorderingen van verkoper jegens wederpartij wegens tekortschieten door wederpartij in de nakoming van zijn verbintenissen jegens verkoper heeft voldaan.
 2. Wederpartij is, zolang hij niet integraal aan zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper heeft voldaan, niet gerechtigd op de door verkoper geleverde zaken een pandrecht te vestigen dan wel deze zaken te verkopen, over te dragen, te verhuren of op welke andere wijze dan ook aan een ander ter beschikking en/of in bezit te stellen.

Artikel 13: Retentierecht.

Verkoper is gerechtigd om in bewerking zijnde, al bewerkte of nog te bewerken zaken van wederpartij die zij onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die verkoper heeft gemaakt ter uitvoering van alle opdrachten van wederpartij, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van wederpartij, tenzij wederpartij voor deze kosten naar het oordeel van verkoper genoegzame zekerheid heeft gesteld. Alle aan de uitoefening van dat retentierecht voor verkoper verbonden kosten, waaronder opslagkosten, zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat, hoe dan ook, zijn partijen gehouden dat geschil middels arbitrage tot een oplossing te brengen. Voorzover overleg niet tot een oplossing leidt zullen partijen hun geschil voorleggen aan een arbitragecommissie welke alsdan een bindende beslissing zal nemen. Deze arbitragecommissie zal bestaan uit drie personen. Een lid van de commissie wordt benoemd door de verkoper/dienstverlener en een lid wordt benoemd door cliënt. De aldus benoemde leden zullen een derde lid (tevens voorzitter van de commissie) benoemen.
 3. Verkoper/dienstverlener kiest onveranderlijk domicilie te Harderwijk. Indien aan de orde is bevoegd de Rechtbank/ sector kanton in wiens gebied Harderwijk ligt.